Skip to Content Contact Us

מדיניות פרטיות

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חברת קרל וייס בע”מ (להלן: “החברה“).

חלקים מהאתר וממסמך זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור במסמך זה ובאתר מופנ לנשים וגברים וליחיד ורבים כאחד.

אנא קרא\י בקפידה את מדיניות הגנת הפרטיות המפורטת להלן (להלן: “מדיניות הפרטיות“).

הגלישה והשימוש שתעשה באתר https://karlweiss.co.il.להלן – “האתר“) כפופה למדיניות  פרטיות.

דע לך, כי אינך חייב על-פי חוק למסור לנו פרטים ומידע אודותיך ומסירתו נעשית מרצונך החופשי. במידה ואינך מסכים לאמור במדיניות הפרטיות במלואה וללא תנאי וללא סייג, אנא הפסק מיד את גלישתך באתר.

 

 • כללי

  • החברה רואה חשיבות רבה בהגנת על הפרטיות, ומכבדת את פרטיותו של כל אדם ו/או כל משתמש ו/או מבקר באתר (להלן: “המשתמש“). מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף או למסור ו/או לחשוף, כמו גם את הדרך ומטרת עיבוד מידע זה.

 

 • מדיניות הפרטיות אף תורה ותנחה את המשתמש כיצד לנהוג במידה שברצונו כי פרטיו האישיים לא ייאספו או יחשפו ו/או ימסרו לאחרים כאשר הוא משתמש או מבקר באתר.

 

 

 • החברה רשאית, בכל עת, לשנות את מדיניות הפרטיות על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין.

 

 

 

 • מטרות איסוף המידע

 

 • חלק מתכני האתר והשירותים בו טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה זו ייתכן ותידרש למסור מידע פרטי אודותיך, כדוגמת שמך, מספר זיהוי שלך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. להלן: “מידע אישי” או “פרטים אישיים“).
 • מידע זה נחוץ לחברה על מנת להעניק למשתמש את השירותים שמציע האתר ולמטרות נוספות, כמפורט במסמך זה.

 

 • החברה רשאית לנהל ולערוך מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים המהווה מידע אישי ועשוי לכלול פרטים אישיים, וכיו”ב. כאמור מידע זה, יגיע לידיעת החברה במסגרת השימוש באתר והועבר על ידי המשתמשים, על פי בחירתם החופשית.

 

 • פרטים ומידע שימסור המשתמש ייאספו במהלך השימוש באתר, ואלו יישמרו במאגר המידע של האתר.

 

 • במידע שבמאגר ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ו/או או על פי הוראות כל דין.

 

 • יודגש כאמור, כי כל שימוש שביצע המשתמש באתר מעיד על הסכמתו שפרטיו ומידע אודותיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של האתר, וכי הינו מסכים למדיניות הפרטיות.

 

 • מטרות איסוף המידע באתר הינן כאמור במדיניות פרטיות זו וכדלהלן:

 

 • כדי לאפשר למשתמש ביצוע פעולות באתר ולהשתמש בשירותי האתר; כדי לזהות את המשתמש במהלך כניסות חוזרות לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממנו הזנת פרטים חוזרת;

 

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

 

 • כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך; כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של הנהלת האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמתך לכך בתנאי השימוש והרכישה. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;

 

 • ליצירת קשר כשהנהלת האתר סבורה שקיים צורך בכך; כדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים; לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית; לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר; לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.

 

 • ניהול המידע

 

 • החברה מתחייבת כי ככל שיהיה לה מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו בהתאם להוראות וחוקי מדיני מדינת ישראל שיחולו באותו זמן ולאותו עניין.

 

 • במקרים מסוימים ולצורך ביצוע שירותי החברה, עשויה החברה להעביר מידע האישי לחברות הקשורות עמה, ובתנאי שהדבר יהיה נחוץ למטרות תפעוליות של החברה, לרבות לסליקת תשלום שבוצע על ידי המשתמשים, וניהול חשבונות המשתמשים, ליצירת קשר טוב יותר עם המשתמש, למטרות סטטיסטיות, ולצרכי דיוור ישיר, לרבות משלוח הודעות טקסט והודעות דואר אלקטרוני בקשר עם שירותי החברה, וכן תוכן פרסומי ושיווקי. כמו כן, יתכן והחברה תעביר מידע אישי לצדדים שלישיים אשר משתפים פעולה עם החברה לשם ביצוע המטרות המנויות לעיל.

 

 • בנוסף החברה עשוייה להעביר מידע שמסרת לה לצדדים שלישיים במקרה שתידרש לעשות כן ע”פ דין, על פי הוראת בית משפט או רשות מוסמכת, במקרה שתפר את תנאי האתר, התקנון או תבצע בקשר עם האתר פעולות בניגוד לדין, ובמקרה של הליכים משפטיים בינך לבין החברה או הליכים משפטיים כנגד החברה בקשר עם פעולותיך.

 

 • חלק מהשירותים באתר, כגון: הזמנה מקוונת של מוצרים, טעונים הרשמה. שירותים נוספים, כגון: שימוש בטופס שירות הלקוחות המקוון שלנו ויצירת קשר, טעונים אף הם מסירה של פרטייך האישיים, על-מנת שנוכל ליצור עמך קשר. בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר, תתבקש למסור לנו את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת מדויקת, כתובת דוא”ל פעילה המצויה ברשותך, טלפון, פרטי כרטיס אשראי וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש במהלך הליך ההזמנה, כגון: מידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לבצע במידה והנמען אינו בבית. לפי שיקול דעתנו, אנו עשויים לדרוש ממך מסירת פרטים כאמור הן ביחס למבצע הרכישה והן ביחס לפרטי האדם / הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת. השדות שחובה להשלים יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשלים את הליך ההזמנה ו/או להשתמש בשירותי האתר.

 

 • ככל והמשתמש אינו מעוניין שמידע אישי שלו ייאסף, יימסר או ייחשף באופן כלשהו כמתואר לעיל, עליו להימנע מהעברת פרטיו האישיים לחברה כאמור וכן להסיר את עצמו מרשימת השירותים הדיגיטליים המופיעה באתר.

 

 • משתמש באתר אשר הסכים לתנאים שתוארו לעיל לגבי איסוף, אחסון וחשיפת פרטיו האישיים בהתאם להוראות אלה, רשאי\ת לממש כל זכות השמורה לו במסגרת הדין.

 

 • במקרה ועל החברה יוטל צו שיפוטי המורה לה לאסוף או למסור ו/או לחשוף את פרטיו האישיים של משתמש באתר, לא תהיה לחברה כל חבות ו/או אחריות כלפי אותו משתמש או מי מטעמו.

 

 

 • מידע נוסף שייאסף באופן אוטומטי

 

 • במקרים מסוימים, ייתכן והאתר יבצע איסוף אוטומטי של מידע אודות המשתמשים. איסוף שלא באמצעות רישום של מידע טכני מסוים, שאינו בר-זיהוי באופן אישי, בעת שהמשתמש באתר מחובר או מדפדף באתר.

 

 • דוגמאות לסוג מידע זה כוללות סוג דפדפן אינטרנט או סוג מערכת הפעלה של המחשב שהמשתמש באתר עושה בה שימוש וכן את שם הדומיין של אתר האינטרנט ממנו המשתמש מקושר לאתר.

 

 • מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של משתמש – Cookies

 

 • אתר החברה משתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעול השוטף והתקין של החברה ומתן מענה למשתמשים, בכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של כל משתמש ומשתמש, ולאפשר קבלת שירותים שונים ונתונים סטטיסטיים ולצרכי אבטחת מידע.

 

 • כאשר משתמש מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב, אשר משמש בעיקר לסיוע למשתמש בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות.

 

 • במרבית הדפדפנים ניתן למחוק את ה Cookies – מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני הרלוונטי, לחסום את ה Cookies- או לקבל התרעה לפני אחסונן. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיות לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

 

 

 

 

 • אתרי צד שלישי

 

האתר מכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת החברה. מדיניות הפרטיות אינה חלה באתרים אלו והחברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות הנהוגה באותם אתרים. החברה אינה אחראית לנוהלי הגנת הפרטיות או לתנאי השימוש הנהוגים באתרים אלו.

 

 • אבטחת מידע

 

החברה משתמשת ומיישמת מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכון לחדירה בלתי-מורשית וזליגת מידע, אולם אין הם מעניקים הגנה מוחלטת. לפיכך, החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר ומערכות החברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 • ברירת דין ומקום שיפוט

 

על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע למדיניות הגנת הפרטיות באתר הינו בבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

 

 

מקווים שתיהנו מחוויית קנייה נעימה ומוצלחת,

אנו כאן זמינים לשירותכם בכל בעיה ושאלה.

בטלפון: 09-9566550

ובמייל: info@kweiss-ltd.com.   

Victorinox   ישראל – ק. וייס בע”מ.

image logo
Get 10% off
image

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו 10% הנחה לקנייה הראשונה

  Back top top