Skip to Content Contact Us

תקנון השימוש באתר

תקנון השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט קרל וייס בע”מ, יבואנית  Victorinox. האתר פעיל בכתובת https://karlweiss.co.il/ (להלן: “האתר“). תנאי השימוש והרכישה המפורטים להלן ו/או כפי שיפורטו מעת לעת באתר מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר ובעת הזמנת המוצרים המוצעים בו.

הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו בקפידה ובעיון, היות ואלו מהווים הסכם מחייב בינך לבין  חברת קרל וייס בע”מ, ח.פ 510625668 להלן: “החברה“). השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים מתוכו, מעידים על הסכמה לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מגוון מוצרי KWS ,Victorinox וכן לכל מוצר אחר שתבחר החברה למכור באמצעות האתר מעת לעת ובכפוף לכל דין. האתר מצוי בבעלותה הבלעדית של החברה ומנוהל על ידה ו/או על ידי מי מטעמה.

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל info@kweiss-ltd.com  או בטלפון 09-9566550, בשעות פעילות השירות הטלפוני המופיעות באתר.

 

חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מופנים לנשים וגברים וליחיד ורבים כאחד.

 

 1. כללי

 

 • תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר מהווה הסכמת הלקוח לתנאי התקנון.

 

 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיינים או ליישומים שלו, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ושימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.
  בכל מקרה של שינוי מהותי לתקנון, החברה תפרסם הודעה על השינוי באתר החברה, וכן מועד כניסתו לתוקף של השינוי.

 

 • האתר מוצע לשימוש המשתמש בתנאי שיקבל ללא שינוי וללא תנאי את התנאים הכלולים בתקנון זה. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, לכל מטרה שהיא. שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל התנאים הללו במלואם וללא כל סייג. למען הסר ספק מובהר, כי השימוש באתר, לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר ו/או הזמנה של אי אילו מן השירותים ו/או המוצרים הניתנים על ידי מפעילת האתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות והמשתמש באתר מצהיר, כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או כל הפועל מטעמה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

 

 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישמשו לשם פרשנותו.

 

 • רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות ואמיתות תוכנן.

 

 • תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

 

 • החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר, אך החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 

 • כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים. המחירים כוללים מע”מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

 

 • החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

 

 • החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. מובהר בזאת כי תיתכן שונות בין המבצעים המוצעים באתר לבין נקודות המכירה הקמעונאית במידה ויש כאלה וזאת אף ביחס לאותם המוצרים.

 

 • תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  בעת עדכון סל הקניות ובכפוף לדין החל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורות ללקוח אודות הסל הנטוש. ללקוח תעמוד הזכות להודיע לחברה בכל שלב שהוא מבקש שהחברה לא תשלח לו דיוורים נוספים מעבר לחובות שחלות עליה על פי דין ולצורך תפעול האתר ומתן שירות ללקוח.

 

 1. ביצוע הזמנות דרך האתר

 

 • רכישת מוצרים תתבצע על-ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

 

 • החברה לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי שימוש ורכישה אלה.

 

 • בעת ההרשמה לאתר הלקוח יהיה רשאי להירשם לרשימת התפוצה של הדיוור הרשמי של האתר. למען הסר ספק החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי הלקוח לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות המפורטת בקישור זה .

 

 • על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים או לא מדויקים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם ובכל מקרה האחריות לכך היא בידי הלקוח בלבד. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים ו/או שאינם מדויקים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

 

 • עם ביצוע ההזמנה ע”י הלקוח, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע”י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה.

 

 • פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

 

 • אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יחד עם זאת, אף במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידו.

 

 • כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה, אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות, ומבלי לגרוע מהכלל האמור, במקרים בהם אם בעת ההרשמה באתר נמסרו פרטים שגויים או בלתי מדויקים; אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה;* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;* אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר; * אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו;* אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

 • לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ותנאי מדיניות הפרטיות, החברה רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות החשבון באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב–1982.

 

 • לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. לתשומת הלב, אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא מעיד כיפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.

 

 • אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (Paypal) (או כל שירות אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, החברה תודיע ללקוח או תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 

 • אם תבחר אפשרות התשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש הזנת פרטי חשבון המשתמש הקיים באתר פייפאל או פתיחת חשבון פייפאל חדש. יובהר, אם הוחלט לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.

 

 1. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 

 • האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981. בידי הלקוח לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

 

 • ביטול לפני שליחת המוצר ללקוח יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששולמו בגין העסקה כולל דמי המשלוח בכפוף לאמור בחוק.

 

 • הלקוח זכאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום שקיבל את המוצר. במקרה כזה  יינתן ללקוח לאחר החזרת הסחורה למחסני החברה זיכוי כספי מלא, למעט דמי המשלוח אותם שילם בעת הזמנת המוצר.

 

 • לקוח בעל מוגבלות כאמור בחוק הגנת הצרכן זכאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים, בכפוף להצגת תעודה המעידה על מוגבלותו.

 

 • כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

 

 • מובהר כי לא יינתן כל זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

 1. החזרת המוצרים לצורך החלפתם

 

 • החזרת מוצר בדואר רשום – ניתן להחזיר מוצר לצורך החלפתו במוצר אחר באמצעות שליחתו אל החברה  בדואר רשום, בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר ע”י הלקוח. יובהר, כי במידה ויוחזר מוצר לחברה ויוחלף במוצר אחר, החזרת (ולא שליחת המוצר אל הלקוח) המוצר בפעם השנייה ובפעמים שאחריה, ככל ותהיינה, תעשה על חשבון הלקוח.

 

 • החזרת מוצר באמצעות שליח – במידה וירצה הלקוח להחזיר מוצר באמצעות חברת שילוח לצורך החלפתו במוצר אחר, יהיה עליו לכתוב מייל לשירות הלקוחות של החברה info@kweiss-ltd.com, הלקוח יפרט את סיבת ההחזרה ויבקש מהחברה לשלוח שליח לביתו לאיסוף המוצר. במידה והשליחות תגיע לבית הלקוח והלקוח לא יהיה בביתו יהיה עליו לשלם על שליחות נוספת להחזרת המוצר ואין הוא יוכל לבוא בטענות כלשהן כלפי חברת השילוח ו\או החברה.

 

 1. אספקה ומשלוחים

 

 • אספקת המוצרים לרוכשים מתבצעת באמצעות חברת שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמני ההספקה המפורטים.

 

 • בחלק זה תהיינה למונחים הבאים את המשמעות כדלקמן:
 • יום אספקת המוצר – היום בו נמסר המוצר ליעד המבוקש.
 • כתובת למשלוח דואר – הכתובת אשר נרשמה על-ידי הלקוח בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.
 • יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי שהזין הלקוח.
 • ימי עסקים –  ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג, חג וחול המועד.

 

 • להלן אפשרויות המשלוח והעלויות בקנייה מהאתר:

 

 • בקניה מעל 200 ש”ח תישלח החבילה בדואר שליחים או בדואר רשום (לבחירתכם), לפי הכתובת למשלוח שציינתם בעת ביצוע ההזמנה בעלות משלוח – 0.
 • אם רכשתם בסכום נמוך מ-200 ש”ח ותרצו לקבל את המוצרים בדואר שליחים, ניתן להוסיף 25 ש”ח ולקבל את החבילה עם שליח עד הבית / עבודה או ניתן להוסיף 15 ש”ח ולקבל את החבילה בדואר רשום.
 • דואר שליחים – לאחר קבלת ההזמנה ואישורה, המוצר יישלח אליכם עד 5 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה באתר, באמצעות חברת שילוח. לא ניתן לבצע משלוחים בימי שישי וערבי חג. על מנת לייעל את המשלוח אליכם, בעת הקניה באתר מומלץ לבחור משלוח לכתובת שבה הנכם נמצאים רוב יומכם – בעבודה, בבית או בכל כתובת אחרת לבחירתכם.
 • יובהר כי היות והשילוח מתבצע על-ידי חברת שילוח חיצונית, זמני הגעת המוצר עשויים להשתנות עקב סיבות שאינן בשליטת החברה והחברה לא תהא אחראית לכך.

 

 • דואר רשום למשלוח המוצר – לאחר קבלת ההזמנה ואישורה, המוצר יישלח אליכם עד 14 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה באתר, באמצעות דואר רשום.

 

 • יובהר, כי היות והשילוח מתבצע באמצעות דואר ישראל, זמני הגעת המשלוח עשויים להשתנות עקב סיבות שאינן תלויות בחברה והחברה לא תהא אחראית לכך.

 

 1. אזורי שילוח ואספקת המוצרים

 

 • ככלל, ניתן לבצע הזמנה באתר לכל אזורי הארץ, למעט אזורים הנמצאים מחוץ לשטחי ישראל. עם זאת, האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים. במקרה של הזמנה למיקום שמחוץ לאזורי החלוקה הנ”ל, הרי שגם אם ההזמנה התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.

 

 • החברה רשאית, אך לא מתחייבת, לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. במידה והנכם מתגוררים באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, חברת השילוח תתאם אתכם מקום איסוף סמוך בתיאום מראש. במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תשלח באמצעות דואר רשום.

 

 • החברה אינה יכולה לקחת אחריות על זמני המשלוח ועיכובים של חברות השילוח השונות, אך תעמוד לרשותכם על מנת לפתור כל בעיה.

 

 • מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

 

 • המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

 

 • החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, ומבלי לגרוע מכך בכל מקרה של חשש כאמור החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבטל את ההזמנה.

 

 • תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

 

 • החברה לא תהא אחראית לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או שאינו ישיר בקשר עם האתר ו/או השימוש בו ו/או המוצרים שיירכשו באמצעותו. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על התשלום שקיבלה בפועל עבור המוצר הנרכש.

 

 • החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 

 • החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 09-9566550 בין השעות 09:30-17:00, והחברה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

 1. קניין רוחני וזכויות יוצרים

 

 • זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר וכל המידע המופיע באתר, לרבות התמונות, המדיה, הכתבות והטקסט באתר, כמו גם עיצוב האתר, בכל יישומי התוכנה שבו וכל מודול אחר הקשור עם האתר  הינם קניינה של החברה בלבד, והכל אלא אם נקבע מפורשות כי הם שייכים לאחר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

 

 • אין לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו למעט כמפורט בתקנון זה, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

 

 • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל ותינתן).

 

 • אין לעשות כל שימוש כלשהוא בלא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש בשם Victorinoxוכן בשם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם נרשמו ובין אם לא),

 

 • כל התוכן המילולי, אייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר וכיוב’.

 

 • יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד ובכפוף לכל דין.

 

 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

 

 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 

 • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

 1. שמירה על סודיות

 

 • החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

 

 • במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

 • החברה עושה שימוש במידע והפרטים שהזין הלקוח בעת ביצוע הזמנה באתר. ביצוע רכישה באתר מהווה הסכמת הלקוח לקבלת דיוור ותוכן פרסומי ו/או מידע שיווקי אודות מבצעים והטבות בהתאם לחוק חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. הלקוח רשאי להסיר עצמו בכל עת מלקבל תוכן זה כאמור.

 

 • חברה עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

 

 • החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר, תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו, אם וככל שיישלחו, שלא על ידי החברה.

 

 1. קישורים

 

 • קישורים (להלן: “Links”) לאתרי צד ג’. ייתכן ובאתר יימצאו קישורים אחרים, (להלן: “אתרי צד ג’). הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. החברה אינה אחראית לתוכן החומר ו/או המידע ו/או הפרסומים הנמצאים באתרי צד ג’.

 

 • אתרי צד ג’ אינם בשליטת החברה, התכנים בהם אינם מטעמה של החברה ו/ או מפוקחים על ידה, ועצם הקישור אליהם אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ו/או מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, להקפדה על דיני הפרטיות הנוהגת בהם ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. מובהר אפוא, כי החברה אינה אחראית לתכני אותם אתרים אליהם מוליכים הקישורים המצויים באתר, ואינה אחראית לשימוש בהם ו/או להסתמכות עליהם.

 

 • החברה רשאית לשנות, להוסיף ולהסיר קישורים מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי וכן רשאית להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

 

 • המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. החברה אינה אחראית בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו.

 

 • אין לפרש קישורים לאתרי צד ג’ כמתן אישור, המלצה או העדפה על-ידי החברה לאותם אתרים, לרבות מסמכים ו/או מידע ו/או וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי אתרי צד ג’ או למוצרים המוצגים בהם.

 

 • במועד הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר צד ג’ המקושר מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר צד ג’ המקושר. אם המשתמש סבור שאין אתר צד ג’ המקושר ו/או המידע המצוי בו מתאימים לאתר זה ו/או למטרות החברה, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך לחברה.

 

 • אין ליצור קשר (Links) בין האתר ובין כל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, אלימות או אפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, תכנים שפרסומם מנוגד לחוק או תכנים המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

 

 

 1. מדיניות משלוחים

הפריטים שרכשת יישלחו אלייך בהתאם לבחירתך ובכפוף לתקנון:

 

 • באמצעות דואר רשום, עד 14 ימי עסקים- חינם בקניה מעל 200 ש”ח. בעלות של 15 ש”ח בקניה מתחת ל-200 ש”ח.
 • שליח עד הבית, עד 5 ימי עסקים מיום הזמנת הפריט- חינם בקניה מעל 200 ש”ח. בעלות של 25 ש”ח בקניה מתחת ל-200 ש”ח.
 • חשוב לדעת: המשלוחים מתבצעים בין השעות 8:00 ל-18:00, לכן מומלץ לבחור משלוח לכתובת שבה אתה יודע שתשהה במהלך שעות אלה, למשל כתובת מקום העבודה שלך.

 1. מדיניות החזרה

 

 • אם אינך מעוניין בפריט שקיבלת, תוכל להחזיר אותו אלינו ולקבל החזר כספי מלא על המוצר.

 

 • כל מה שתידרש לעשות הוא לשלוח אלינו חזרה את הפריט  עד 14 יום מיום קבלתו. את הזיכוי הכספי תקבל תוך 14 יום ממועד קבלת הפריט בפועל במחסני החברה, לכרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר בהתאם לשיקולי החברה שממנו בוצעה ההזמנה. הוא יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית. אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה – אנחנו כבר נטפל בזה בשבילך.

 

 

 1. מדיניות החלפה

 

 • אם אינך שבע רצון מהמוצר שרכשת מכל סיבה ואתה מעוניין להחליפו באחר, אתה יכול לעשות זאת בקלות, בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר! כל שעליך לעשות הוא ליצור איתנו קשר בטלפון 09-9566550 ולשלוח את הפריט, חזרה אלינו.

 

 • הפריטים שרכשת יישלחו אלייך באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן האספקה שצוין בעת הקנייה. במידה וביקשת לקבל את הפריט ישירות לביתך, השליח יתאם איתך מראש את זמני ההגעה שלו. משלוח עד הבית לרוב מגיע לכל חלקי הארץ בטווח של עד 5 ימי עסקים, וכשמדובר במשלוח בדואר רשום, זמן השילוח תלוי בדואר ישראל. במידה וחברת השליחים לא מגיעה ליישוב שציינת בכתובתך, נשלח אלייך את ההזמנה באמצעות דואר רשום. איננו אחראים על עיכובים שקשורים לחברות השילוח השונות.

 

 • במידה וחברת המשלוחים או דואר ישראל לא יוכלו להעביר את המשלוח מכל סיבה שהיא, נודיע לך על כך ונפעל למציאת פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה ושנובעים מכוח עליון, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 1. דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה יחול הדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בתל  אביב – יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין, מחלוקת או סכסוך הנובעים ממנו או קשורים אליו.

מקווים שתיהנו מחוויית קנייה נעימה ומוצלחת, אנו כאן זמינים לשירותכם בכל בעיה ושאלה.

בטלפון: 09-9566550

ובמייל: info@kweiss-ltd.com

Victorinox  ישראל – קרל וייס בע”מ.

image logo
Get 10% off
image

הצטרפו לניוזלטר שלנו וקבלו 10% הנחה לקנייה הראשונה

  Back top top